کتب

مراد رضایی دیزگاه، سجاد صالحی و مهرداد گودرزوند چگینی, اول, - برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی, دانشگاه آزاد اسلامی, تالیف

مهرداد گودرزوند چگینی،ثمین یوسفی و مراد رضایی دیزگاه, اول, - مقدمه ایی بر بهره وری در سازمان, آمارندیس, تالف

مهرداد گودرزوند چگینی و سجاد صالحی, اول, - مدیریت تغییر و تحول در سازمان 1393, انشگاه آزاد اسلامی,

مهرداد گودرزوند چگینی, دوم, مدیریت استراتژیک, مولف, ترجمه و تالیف

مهرداد گودرزوند چگینی, دوم, - رویکرد مفهومی به مدیریت تحول در سازمان 1386, وارسته رشت, تالف

مهرداد گودرزوند چگینی, اول, مدیریت تیمی با نگرش مدیریت رفتاری, جهاد دانشگاهی گیلان 1385, ترجمه

مهرداد گودرزوند چگینی, دوم, - مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن جهاد دانشگاهی گیلان 1381, جهاد دانشگاهی گیلان, تالیف

مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^