دروس

ترم اول - 93

» مدیریت استراتژیک، سمینار مدیریت منابع انسانی، سمینار مدیریت رفتار، مبانی فلسفی تئوری های سازمان و مدیریت، مبانی فلسفی مدیریت اسلامی

زمینه های تدریس

 مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

- تئوری های سازمانی پیشرفته

- نقد و بررسی تئوری مدیریت و سازمان

- مدیریت تحول سازمانی

- مدیریت توسعه

- مدیریت برنامه ریزی استراتژیک

- بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

- مدیریت استراتژیک

- دروس مرتبط با تخصص رفتاری

مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^