مقالات

2015

مهرداد گودرزوند چگینی ، سمانه اسماعیلی, مطالعه فرهنگ سازمانی مرتبط با پذیرش مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های شهر رشت, پیاورد, 2015,

مهرداد گودرزوندچگینی، حمیدرضا رضایی کلیدبری ،مرتضی طالشی, مدل سازی و نظرسنجی راهبردها با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن, پژوهشنامه ماليات, 2015,

2014

Mehrdad Goudarzvand Chegini, An Overview of the Quality of Working Life and its Importance and its Impact on the Organizational Commitment, Universal Journal of Management and Social Sciences, 2014,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, Organizational forgetting: models and conceptions, new approach in knowledge management, Trends in Social Science, 2014,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, The effect of Leadership style on Technology acceptance by staff of Guilan Governmental Organizations, Nova Journal of Humanities and Social sciences, 2014,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, Service quality effect on satisfaction and word of mouth in insurance industry, Management Science Letters, 2014,

Mehrdad Goudarzvand Chegini, Dynamic approach to Intellectual waste management in organizations, International Journal of Management and Humanity Sciences, 2014,

مهرداد گودرزوند چگینی، فرزین فرحبد و, بررسی عوامل موثر بر قابلیت مدیریت دانش در شرکت های تولیدی استان گیلان, فرآیند مدیریت و توسعه, 2014,

محمد طالقانی، مهرداد گودرزوند چگینی و..., تبیین مدل ساختاری تاثیر ویژگی های فنآوری بر تجاری سازی فنآوری از دیدگاه مدیران شرکت های دانش بنیان, رشد فنآوری, 2014,

مهرداد گودرزوند چگینی و اسماعیل اقدامی لنگرودی, فرمول بهینه سازی پیشرفته ارزش فعلی, تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, 2014,

حمیدرضا رضایی کلیدبری، مهرداد گودرزوند چگینی و فومنی, تاثیر زنجیره تامین بر بهبود عملکرد صنایع تولید قطعات خودروئی از طریق مزیت رقابتی, مدیریت بازرگانی, 2014,

2013

مهرداد گودرزوند چگینی و اسمعیلی, تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر اثر بخشی آموزش, فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2013,

مهرداد گودرزوند چگینی، نویان اشرف و..., عوامل تاثیرگذار بر بیگانگی از کار، روابط و راهکارها, فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی, 2013,

سجاد صالحی، مهرداد گودرزوند چگینی و ثابت, تبیین ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش و میزان خلاقیت کارکنان در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران - تهران, فصلنامه مدیریت منابع انسانی, 2013,

2012

مهرداد گودرزوند چگینی و غزاله میردوزنده, رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان بیمارستانهای دولتی شهر رشت, تحقیقات علوم پزشکی زاهدان, 2012,

حسین گنجی نیا، مهرداد گودرزوند چگینی و غفارزاده, بررسی تاثیر ادراک سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی, مطالعات مدیریت بهبود و تحول, 2012,

مهرداد گودرزوند چگینی و, رابطه بین تعهد و جنسیت با توجه به سن, زن و جامعه, 2012,

مهرداد گودرزوند چگینی و طاهری, بررسی جایگاه آموزش مدیریت در مهندسی با هدف پرورش مدیران بر مبنای شایستگی, آموزش مهندسی ایران(فرهنگستان علوم), 2012,

2011

مهرداد گودرزوند چگینی، مراد رضایی دیزگاه و منوچهر اسدی, رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی آنان, پژوهش های مدیریت منابع سازمانی(تربیت مدرس), 2011,

2010

مهرداد گودرزوند چگینی و مهدی میرزا زارع, اثرات واگذاری(خصوصی سازی) بر کارایی(شرکت مخابرات استان گیلان), بررسیهای بازرگانی, 2010,

مهرداد گودرزوند چگینی و معصومه حقی, تاثیر فرهنگ سازمانی بر جذب پست های سازمانی, زن و جامعه, 2010,

مهرداد گودرزوند چگینی و معصومه حقی, مقایسه کیفیت زندگی کاری و ویژگی های فردی در بین اعضای هیات علمی دانشگاههای گیلان و آزاد اسلامی واحد رشت, آموزش عالی, 2010,

2009

مهرداد گودرزوند چگینی و معصومه حقی, نقش دانشگاه در سرمایه اجتماعی رویکردی بسوی امنیت اجتماعی, دانشگاه اسلامی, 2009,

2008

مهرداد گودرزوند چگینی, توسعه پایدار با تأکید بر مقایسه هند و ژاپن, تدبیر, 2008,

مهرداد گودرزوند چگینی, پیاده سازی اصول دمینگ راهی بسوی مدیریت کیفیت فراگیر, آموزش مهندسی ایران(فرهنگستان علوم), 2008,

2007

مهرداد گودرزوند چگینی و محمد طالقانی, مدیریت سرمایه اجتماعی در سازمان, علوم اجتماعی, 2007,

2006

مهرداد گودرزوند چگینی, دانشگاه راهی بسوی کارآفرینی, تولید علم, 2006,

مقالات در Google scholar

    All
Citations 327 287
h-index 10 10
i10-index 10 10

The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior
M GoudarzvandChegini
American Journal of Economics and Business Administration 1 (2), 171-174, 2009
2009
67

Relationship between job satisfaction and employee job performance in Guilan public sector
MR Dizgah, MG Chegini, R Bisokhan
Journal of Basic and Applied Scientific Research 2 (2), 1735-1741, 2012
2012
40

2010
24

Organizational justice and organizational citizenship behavior case study: Rasht public hospitals
M Goudarzvandchegini, S Gilaninia, R Abdesonboli
International Journal of Business Administration 2 (4), 42, 2011
2011
18

Customer loyalty and value key dimensions interaction in organization
MG Chegini
China-USA Business Review 9 (8), 8, 2010
2010
17

The association between social capital and burnout in nurses of a trauma referral teaching hospital.
F Farahbod, MG Chegini, LK Eramsadati, Z Mohtasham-Amiri
Acta Medica Iranica 53 (4), 214-219, 2015
2015
16

Study of relationship between entrepreneurial skills and organizational entrepreneurship
M Chegini, B Khoshtinat
Australian journal of basic and applied sciences 5 (4), 165-172, 2011
2011
14

farahbod, f., Kordabadi, SS, Employee Empowerment and Organizational Effectiveness in the Executive Organizations,“
MR Dizgah, MG Chegini
Journal of Basic and Applied Scientifi Research 1 (9), 2011
2011
13

Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Iran
S Gilaninia, MG Chegini, EM Mohtasham
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business 4 (7), 218-222, 2012
2012
12

The Role of ICT in Performance of Small & Medium Enterprise
S Gilaninia, N Omiidvani, A Bakhshalipour, F Eftekkhari, FZ Seighalani
Interdisciplanary Journal of Contemporary Research in Business 3 (10), 2012
2012
12

Service quality effect on satisfaction and word of mouth in insurance industry
H Ghodrati, G Taghizad
Management Science Letters 4 (8), 1765-1772, 2014
2014
8

Relationship between Empowerment and Organizational Commitment
M GoudarzvandCheigini, R Kheradmand
International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4 (5), 1047-1056, 2013
2013
8

The effect of spiritual leadership and other elements on employees empowerment of Irans bank: Case study of Guilan Province
M Goudarzv, ZF Nezhad
African Journal of Business Management 6 (28), 8420-8434, 2012
2012
8

Study of relation of psychological factors of empowerment and entrepreneurship
MG Chegini
American Journal of Economics and Business Administration 2 (1), 86, 2010
2010
8

The relationship between job stress and employee performance of emergency medicine centers (115) in Guilan province
FH Ghavkadehi, MG Chegini, MR Dizgah, AA Khodashahri
Trend in Social Scinece, 43-50, 2012
2012
7

Work alienation historical backgrounds, concepts, reasons and effects
F Farahbod, MR Azadehdel, MG Chegini, AN Ashraf
Journal of basic and applied scientific research 2 (8), 8408-8415, 2012
2012
6

Examining the relationship between emotion intelligence and organizational commitment welfare office of Guilan Province-Iran
MG Chegini
Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4 (10), 4886-4887, 2010
2010
6

The Relationship between service Quality with Customer Satisfaction and words of mouth (Case study: Iran Insurance branch, Guilan)
M Pourkiani, MG Chegini, S Yousefi, S Madahian
International Journal of Management and Humanity Sciences 3 (6), 2340-2350, 2014
2014
4

Empowerment and leadership style with new approach in organizations
F Zaersabet, J Ahangaran, MG Chegini
Arabian Journal of Business and Management Review (Oman Chapter) 3 (2), 88, 2013
2013
4

Process of employee empowerment (concepts and dimensions)
MVNA Abadi, MG Chegini
Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review 2 …, 2013
2013
4

Knowledge-based organizations with approach of intellectual capital
M Chegini, S Yusefi
J. Bas. Appl. Sci. Res 1, 1524-1534, 2011
2011
4

The relationship between employees empowerment with job satisfaction in Melli Bank of Guilan Province
MVNA Abadi, MG Chegini
Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter) 2 (12), 71, 2013
2013
3

Competitive study of effects about dimensions of organizational structure on productivity
MG Chegini, S Yousefi
JOURNAL OF BASIC AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 3 (4), 318-326, 2013
2013
3

The impact of IT use on training effectiveness
CM GOUDARZVAND, SM ESMAELI
QUARTERLY JOURNAL OF NEW APPROACH IN EDUCATIONAL ADMINISTRATION 2 (37), 1-24, 2011
2011
3

The Study Of Organizational Culture Associated With Unified Theory Of Acceptance And Use Of Technology Model In Hospitals Of Rasht
E Goudarzvand chegini: Mehrdad, Samaneh
Journal of Payavard Salamat 9 (1), 29-42, 2015
2015
2

The role of implementation total quality management system on performance in Saipa group companies
HR Tabe, HRRK Bari, MG Chegini
Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 33 (2523 …, 2013
2013
2

Effective Employees Participation and Organizational Outcomes
MR Azadehdel, MG Chegini, M Delshad
Arabian Journal of Business and Management Review (Nigerian Chapter) 1 (9), 1-7, 2013
2013
2

The Effect of Perceived Organizational Support on Employee Resistance to Change: A Study on Guilan Municipal Staff
J Jabbarian, MG Chegini
Journal of History Culture and Art Research 5 (4), 642-654, 2017
2017
1

Alternative Trade-Offs in Data Envelopment Analysis: An Application to Hydropower Plants
AMGC Mirzaei, Mohsen: Kordrostami, S: Amirteimoori
Mathematical Problems in Engineering 2016, 2016
2016
1

Evaluating Performance of Rasht Municipality Based on EFQM Organizational Excellence Model
IA Moridani, M Goudarzvand-Chegini, S Salehi-Kordabadi
Journal of Administrative Management, Education and Training 12 (5), 225-235, 2016
2016
1

The Relationship between gender and organizational commitment in public organizations considering age
CM GOUDARZVAND, Z Aminroudposhty
SOCIOLOGY OF WOMEN (JOURNAL OF WOMAN AND SOCIETY) 3 (412), 43-67, 2013
2013
1

The Importance of Financial Reporting and Affecting Factors on It
S Gilaninia, MG Chegini, EM Mohtasham
Arabian Journal of Business and Management Review ( Nigerian Chapter) 1 (10), 2013
2013
1

External Financing Method: Financing through Debt and Stock Issuance
RA Nashtaei, E Chirani, MG Chegini
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (4), 517-524, 2017
2017

Factors Affecting the Efficiency of Human Resources in Guilan's Rice Processing Industry
MG Chegini, S Yousefi, AG Borojani
International Journal of Agricultural Management and Development 7 (3), 383-393, 2017
2017

Relation of Emotional Intelligence With Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior Among Employees of Public Hospitals of Rasht C...
R Manjili, mehrdad Goudarzvand chegini, f mehrabian
Journal of Health Promotion Management (JHPM) 6 (1), 23-29, 2016
2016

THE FACTORS AFFECTING THE LEVEL OF INFORMATION DISCLOSURE OF LISTED COMPANIES IN TEHRAN STOCK EXCHANGE
SG Chegini, RA Nashtaei, MG Chegini
IIOAB JOURNAL 7, 140-147, 2016
2016

Relationship between power bases of manager and employee stress in Gilan regional electricity company
S baghersalimi, M goodarzvand chegini, M abdollahi
Journal of Quality and Productivity 5 (9), 6-16, 2016
2016

A comparative study of brand equity’s dimentions in sports top brands: An inquiry on Nike, Adidas and Puma sports brands
SF Alavi Foomani, HR Rezaii Kelidbari, M Goodarzvand Chegini
Iranian journal of management sciences 11 (41), 45-74, 2016
2016

The effect of Leadership style on Technology acceptance by staff of Guilan Governmental Organizations
MG Chegini, MG Matak
Nova Journal of Humanities and Social Sciences 2 (1), 2016
2016

List Of Journal Paper (s)
AH ALA, M PARIROKH, R MOFID, AR FATHIEH, K ALAVI, M ZAMIRI, ...
JOURNAL OF MAZANDARAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES 26 (144), 2016
2016

Investing the talent management relation with organizational performance (case study: Municipality of Gilan)
M Goudarzvand Chegini, E Chirani, H Moghadam, S Ghanekooshalshahi, ...
Journal of Productivity Management 10 (38), 253-268, 2016
2016

Analysis of Services Quality on Customer’s Satisfaction Using SERVQUAL Model
M Sadeghdaghighi, MG Chegini
Journal of Engineering Technology 5 (1), 49-71, 2016
2016

The Study of Relationship between Work Ethic and Mental Health in Executive Agencies of Province of Guilan
A Aminnia, MG Chegini
Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review 5 (5 …, 2016
2016

Sustainable Development Indexes and Politics
M Goudarzvand chegini
WorldPolitics 4 (2), 216-237, 2015
2015

Modelling and Surveying Strategies by Using the Fuzzy Analytic Network Process (ANP) based on Balanced Scorecard (BSC)
M Goodarzvand Chegini, H Rezaee Kelidbari, M Taleshi
Journal of Tax Research 22 (24), 37-61, 2015
2015

Explanation of the Structural Model of the Impact of Technology Attributes on Technology Commercialization from the Viewpoint of the Managers of Knowledge-base...
M taleghani, mehrdad Goudarzvand chegini, B poormorad
journal of science and technology parks & incubators 40 (10), 55-64, 2014
2014

Factors Influencing Work Alienation, Relationships, and Solutions
F Goudarzvand Ghegini: Mehrdad, Noyan, a: Alavi saeb
Journal of New Approaches in Educational Administration 5 (17), 55-80, 2014
2014

The Impact of Supply Chain Management on Improving the Performance of Automotive Parts Industry through Competitive Advantage
H Rezaee Kelidbari, M Goudarzvand Chegini, SFA Fouman
Journal of Business Management 6 (1), 67-88, 2014
2014

2014

Organizational forgetting: models and conceptions, new approach in knowledge management
M Goudarzvand Chegini, SZH Zolpirani
Trends in Social Science, 2014
2014

An Overview of the Quality of Working Life and its Importance and its Impact on the Organizational Commitment
M Taleghani, M Goudarzvand Chegini, MH Hashemi
Universal Journal of Management and Social Sciences 4 (2), 45-49, 2014
2014

A study on different factors influencing on empowering employees: Evidence from food industry
M Pourkiani, A Naderifar
Management Science Letters 4 (12), 2517-2520, 2014
2014

RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS INTELLIGENCE AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCE (CASE STUDY: FOOD INDUSTRY COMPANIES IN RASHT IND...
MG Chegini, M Taleghani, FN Gerdvisheh
Singaporean Journal of Business, Economics and Management Studies 51 (1119), 1-7, 2013
2013

INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS
MR Azadehdel, F Farahbod, MA Jamshidinejad
2013

Measuring Service Quality Expectations and Perceptions of Students at the University
MG Chegini
Singaporean Journal of Business, Economics and Management Studies 51 (1114 …, 2013
2013

Role of Strategic Factors in Promoting Entrepreneurship of Manufacturing Companies
H Rezae, M GoudarzvandChegini, B Akbar
International Journal of Business and Behavioral Sciences 3 (9), 68-77, 2013
2013

Creativity and Innovation as a New Approach in Human Capital
CM GOUDARZVAND
INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT (IJAMAD) 3 …, 2013
2013

Investigating The Effect Of Organizational Health On Organizational Citizenship Behavior
A Asefi, MG Chegini, MR Dizgah
International Journal of Basic Sciences and Applied Research, 2013
2013

The present value formula advanced optimization
M Goudarzvand Chegini, A Aghadami
Journal of Operational Research in Its Applications 11 (2), 1-7, 2012
2012

THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN THE PRIVATIZATION OF THE BANKING INDUSTRY IN IRAN (CASE STUDY: BANK OF GUILAN)
CM GOUDARZVAND, S YOUSEFI
QUANTITATIVE RESEARCHES IN MANAGEMENT 3 (1), 39-58, 2012
2012

Human Capital Characteristics and Organizational Performance.
MR Dizgah, HR Alipour, MG Chegini, A Falahati
Journal of Applied Sciences Research 7 (8), 2011
2011

Employees Understanding of The Level of Organizational Justice in The branches of Iran Insurance Company in The State of Gillan and its Relationship with Social...
M Goudarzvand Ghegini, Mehrdad: Rezae Dizgheh, M: Asadi
Journal of Organizational Resources Management Research 1 (3), 169-198, 2011
2011

ON THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON EMPLOYING WOMEN IN MANAGERIAL POSITIONS
CM GOUDARZVAND, M HAGHI
SOCIOLOGY OF WOMEN (JOURNAL OF WOMAN AND SOCIETY) 1 (4), 97-112, 2011
2011

Relationship Between Individual Entrepreneurship Culture and Creativity: Experience from the Field
M Goudarzvand Chegini
World Review of Business Research 1 (3), 113-124, 2011
2011

Evaluating Satisfaction Of International Students At Tehran University Of Medical Sciences (TUMS)
N Sanee, SJ Ghazi Mirsaeid, M Goudarzvand Ghegini, S Esmaeili, ...مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^