سایر فعالیت های پژوهشی

عضو هیات تحریر مجله علمی و پژوهشی آموزش  کشاورزی

مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^