پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1393, مقایسه کیفیت خدمات براساس انتظارات و ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد در دانشکده علوم انسانی و علوم کشاورزی دانشگاه,

2 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1393, رابطه بین جو سازمانی و روحیه کارآفرینی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان( واحد رشت),

3 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1392, بررسی علل تمایل کارکنان با سابقه بیشتر از پانزده سال به استفاده از طرح بازنشستگی پیش از موعد(شرکت گاز استان گیلان,

4 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1390, نظرسنجی رضایت مشتریان شرکت ملی گاز استان گیلان (شرکت گاز استان گیلان),

5 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1387, مقایسه کیفیت زندگی کاری در دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه گیلان (واحد رشت),

6 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1386, نقش دانشگاه در ارتقاء امنیت اجتماعی با ارائه راهکارهای مدیریتی (واحد رشت),

7 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1385, بررسی و شناخت وضع موجود در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد آستارا),

8 - مهرداد گودرزوند چگینی, 1383, - امکان سنجی توسعه صنعت گردشگری با توجه به توان و قابلیت های استان گیلان با عملکرد ملی و فراملی در قالب تشکیل تعاونی (اداره کل تعاون استان گیلان, صنعت گردشگری- عملکرد ملی- تعاونی

مهرداد گودرزوند چگینی
مهرداد گودرزوند چگینی

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتبه علمی :
    استاد
^